Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
w dniu 24 lutego 2015 roku dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP,
uchwalonego 22 listopada 2014 roku przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji Statutu
Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.