Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego

1. dr inż. Roman Staszewski - Przewodniczący
2. mgr inż. Zbigniew Mączyńśki V-ce przewodniczący
3. mgr inż. Bożena Sikorska-Raś - członek
4. mgr Jerzy Figlewicz - członek
5. mgr inż.  Andrzej Kolbus - członek
6. Krystyna Tatar - członek

Zarząd Sekcji zbiera się na swoich posiedzeniach w środy w sali posiedzeń Rady Uczelnianej ZNP w budynku C-2 pokój 120 o godzinie 11 .

Podczas posiedzeń zarząd rozwiązuje problemy członków które napływają do Sekcji EiR. Jednocześnie w czasie dyżuru przyjmuje na bieżąco interesantów, którzy przychodzą ze swoimi problemami. Pojawiające się problemy, to przede wszystkim sprawy socjalne związane z życiem codziennym.

Sprawy socjalne są rozpatrywane są w dwóch płaszczyznach:

- gospodarowanie środkami związkowymi,

- prowadzenie działalności socjalnej w ramach funduszu socjalnego uczelni dla EiR oraz przestrzeganie wykonania preliminarza.

W zakresie środków związkowych rozpatrywane są wnioski składane przez naszych członków o zapomogi finansowe. Decyzją zarządu Sekcji postanowiono, że przyznawana zapomoga nie może być niższa od 100 zł.

Środki finansowe na te zapomogi pochodzą z składek członkowskich.

W zakresie funkcjonowania działalności socjalnej uczelni zarząd Sekcji opiniuje preliminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych EiR oraz tabelę dofinansowań.

W zakresie działalności socjalnej uczelni dla EiR realizuje się:

- zapomogi losowe

- dofinansowanie do wczasów letnich (grusza)

- dofinansowanie do wczasów zimowych

- dofinansowanie turystyki wycieczkowej

- dofinansowanie działalności kulturalnej

- dofinansowanie do obiadów (dla najbardziej potrzebujących tej pomocy, a więc osób o ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się i o najniższych świadczeniach emerytalnych).

Ponadto zarząd Sekcji opiniuje harmonogram wycieczek dla EiR organizowanych przez Dział Socjalny AGH.

Zarząd Sekcji organizuje od wielu lat dla swoich członków bardzo uroczyste spotkania opłatkowo-noworoczne. W spotkaniach tych uczestniczy duża grupa emerytowanych pracowników AGH członków ZNP (przeciętnie ponad 100 osób), w uroczystościach tych bierze również udział JM Rektor AGH oraz zaproszeni goście. Uczestnicy tych spotkań bardzo sobie cenią miłą i ciepłą atmosferę uroczystości.

Członkowie zarządu Sekcji oprócz dyżurów w co 2. środę miesiąca utrzymują kontakty z naszymi członkami związku którzy przebywają w Domach Opieki Społecznej.